logotyp
Login

Zápis MŠ

 

Kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

 pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

I.

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 II.

S výjimkou dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mohou být do mateřské školy přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

III.

Přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

 

IV.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně budou přijaty děti dle následujícího pořadí:

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. září 2021 povinné a které mají trvalý pobyt ve Štěkni a spádových obcích.

2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku s trvalým pobytem ve Štěkni.

3. Poté se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku ze spádových obcí.

4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku.

5. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

 

 

 

Ve Štěkni dne 6. 4. 2021

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
  ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

pro školní rok 2021/2022

proběhne od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí.

 

1. Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  • Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřské školy a podle místa trvalého pobytu dítěte se dostaví k zápisu do MŠ.

 

  • Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

 

  • Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

2. Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy:

   a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole)

 

    b) Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole), potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování není třeba)

 

    c) Kopie rodného listu

 

  • Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci je možné doručit následujícími způsoby:
-    do datové schránky školy: j35mh8r
-    e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
     (nelze jen poslat prostý e-mail nebo sken!) na e-mail školky:
      bambaskova@zssteken.cz
-     poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Školní 188, 387 51 Štěkeň
-     osobním podáním do poštovní schránky školky, nebo
      osobním podáním ve školce ve dnech 
5. 5. a 12. 5. 2021 
      v čase od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. 
      Jedná se o preventivní opatření, aby nedošlo k vyšší koncentraci
      a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
 
-    Žádosti o přijetí, které budou zasílány poštou, e- mailem nebo datovou schránkou budou přijímány od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

3. Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.

4. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.

5. Rozhodnutí ředitelky bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.zssteken.cz) a vývěskou na budově MŠ. Termín zveřejnění rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.

 

Případné dotazy můžete volat na telefonní čislo do MŠ - 730 700 142, vedoucí učitelka MŠ - 607 600 607 nebo psát na e-mail bambaskova@zssteken.cz.
 

 

 

 

 

 Ve Štěkni dne 9. 4. 2021

 Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
 ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2021/2022

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy