logotyp
Login

Zápis MŠ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка  ZŠ a MŠ Štěkeň

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису:MŠ Štěkeň

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Ve /м. Štěkni, dne/дата 13. 6. 2022     
                                        

Ředitelka mateřské školy/ Директор дитячого садка

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová

 

 

 

 

Kritéria pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

 pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

I.

Do mateřské školy mohou být přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 II.

S výjimkou dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mohou být do mateřské školy přijímány pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

III.

Přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

 

IV.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně budou přijaty děti dle následujícího pořadí:

1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. září 2021 povinné a které mají trvalý pobyt ve Štěkni a spádových obcích.

2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku s trvalým pobytem ve Štěkni.

3. Poté se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku ze spádových obcí.

4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku.

5. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

 

 

 

Ve Štěkni dne 21. 3. 2022

Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
  ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Štěkeň, Slatinská 155, okres Strakonice

pro školní rok 2022/2023

proběhne v kontaktním režimu ve dnech:
3.5.2022 v čase od 16 do 18 hodin
4.5.2022 v čase od 16 do 18 hodin
Přihlášku je možné podat též bezkontaktní formou (tj. datovou
schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem).

 

1. Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  • Zákonný zástupce dítěte se seznámí se spádovými oblastmi mateřské školy a podle místa trvalého pobytu dítěte se dostaví k zápisu do MŠ.

 

  • Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.

 

  • Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

 

  • Zastupuje – li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

2. Potřebné formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy:

   a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole)

 

    b) Evidenční list dítěte (lze vytisknout z webových stránek nebo vyzvednout po předchozí telefonické domluvě v mateřské škole), potvrzený praktickým dětským lékařem o očkování dítěte (v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, doklad o očkování není třeba)

 

    c) Kopie rodného listu

 

  • Vyplněné formuláře podepsané oběma zákonnými zástupci je možné doručit následujícími způsoby:
-    do datové schránky školy: j35mh8r
-    e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
     (nelze jen poslat prostý e-mail nebo sken!) na e-mail školky:
      bambaskova@zssteken.cz
-     poštou na adresu: ZŠ a MŠ Štěkeň, Školní 188, 387 51 Štěkeň
-     osobním podáním do poštovní schránky školky, nebo osobním podáním do MŠ
 


3. Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.

4. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.

5. Rozhodnutí ředitelky bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.zssteken.cz) a vývěskou na budově MŠ. Termín zveřejnění rozhodnutí (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude sdělen na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.

 

Případné dotazy můžete volat na telefonní čislo do MŠ - 730 700 142, vedoucí učitelka MŠ - 607 600 607 nebo psát na e-mail bambaskova@zssteken.cz.
 

 

 

 

 

 Ve Štěkni dne 21. 3. 2022

 Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
 ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň

 

 

Nástěnka

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/23

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy