logotyp
Login

1. třída Koťátka

Listopad

Počasí - roční odbodí (1.11. - 5.11.)
Dušičkové povídání - sv. Martin (8.11. - 12.11)
Vítr fičí - stromy ničí (Drakiáda) (15.11. - 19.11.)
Kapička Karlička a koloběh vody (22.11. - 26.11.)
 • Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, pozorujeme proměny a rozmanitost počasí.
 • Děláme pokusy s vodou a se vzduchem (bádáme a experimentujeme).
 • Přibližujeme dětem větrné počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků.
 • Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh.
Říjen
Podzim na poli a na zahrádce (4.10. - 8.10.)
Podzimní les - dary podzimu (11.10. - 15.10.)
podzimní les - domov zvířátek (18.10. - 22.10.)
Halloweenské kratohrátky (25.10. - 29.10.)

 • Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách.
 • Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli.
 • Pojmenováváme a rozlišujeme různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví, upozorňujeme na nebezpečí a ochranu zdraví.
 • Pozorujeme a poznáváme volně žijící živočichy a jejich přípravy na zimní spánek.
Září
Já a moji kamarádi (1.9. - 3.9.)
Naše třída-poznáváme školku (6.9. - 10.9.)
Pozdim klepe na dveře (13.9. - 17.9.)
Ptáčku leť (20.9. - 24.9.)
Přijela k nám pouť (27.9. - 1.10.)

 • Seznamujeme se prostředím třídy, školy, paní učitelkou, novými kamarády a ostatními zaměstnanci školy.
 • Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole
 • Posilujeme sounáležitost s místem, kde žijeme a svými blízkými.
 • Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme se pojmenovávat členy rodiny
Červen
Den dětí (31.5. - 4.6.)
Cestujeme nakupujeme (7.6. - 11.6.)
Putování s pohádkou... (14.6. - 18.6.)
Brzy budou prázdniny (21.6. - 25.6.)

 • S dětmi si průběžně zopakujeme vše, co jsme se naučili. Užijeme si spolu radostné aktivity ke Dnu dětí, zároveň si připomeneme různé lidské rasy a získáme povědomí o tom, že nejsme všichni stejní.
 • Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a ochraně zdraví.
 • Na závěr školního roku se rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků.
Květen
Moje rodina - maminka slaví svátek (3.5. - 7.5.)
Můj domov (10.5. - 14.5.)
Živá a neživá příroda (17.5. - 21.5.)
Zvířátka v ZOO (24.5. - 28.5.)

 • V čase lásky radostně prožijeme Svátek matek, budeme prohlubovat vzájemné vztahy, upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny a naplno si uvědomíme význam domova.
 • Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka.
 • Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou, učit je chránit životní prostředí a svým chováním jej nepoškozovat, třídit odpad.
 • Poznáme cizokrajná zvířata.
Duben
Veliokonoce (29. 3. - 2. 4.)
Zvířátka za vrátky - domácí zvířata (5. 4. - 9. 4.)
Týden hudby (12. 4. - 16. 4.)
Život u vody (19. 4. - 23. 4.)
Týden kouzel a čarodějnic (26. 4. - 30. 4.

 • Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. Vedeme děti k udržování lidových tradic.
 • Seznamujeme se s domácími a hospodářskými zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky.
 • Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá nejen pro lidi, ale i pro zvířata.
 • Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic.
Březen
Co děláme celý den a celý rok (1. 3. - 5. 3.)
Jaro kolem nás (8. 3. - 12. 3.)
Jarní rozkvetlá zahrada (15. 3. - 19. 3.)
Život na louce (22. 3. - 26. 3.)

 • u. Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, zrod nového života, poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu.
 • Nasloucháme zvukům probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke všemu živému
 • Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy.
Únor 
Když zima kraluje ( 1. 2. - 5. 2. )
Masopustní veselí - karneval ( 8. 2. - 12. 2. )
Ten dělá to a ten zas tohle ( 15. 2. - 19. 2. )
Kniha - můj kamarád ( 22. 2. - 26. 2. )

 • přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, vlastnosti sněhu a ledu, co můžeme v zimě dělat, jak musíme být oblečený
 • radost z vlastní tvořivé aktivity při tvorbě karnevalových masek a kostýmů, jaké můžeme mít masky, vysvětlit význam masopust, karneval v MŠ
 • seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých, co dělá maminka a co tatínek, co budu až vyrostu, jaké máme povolaní 
 • seznamujeme se s pohádkami, poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy, učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem
Leden
Moje tělo (4. 1. – 8. 1.)
Chráníme své zdraví – předcházíme nemocem (11. 1. – 15. 1.)
Zimní radovánky (18. 1. – 22. 1.)
Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (25. 1. – 29. 1.)
 
 • pojmenovat části těla, mít povědomí
  o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
  ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
  a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
Prosinec
 Zimní zvyky a tradice (23.11 – 27.11) 
Rohy, kožich, kopyta (30.11 – 4.12)
Adventní čas – kouzlo Vánoc  (7.12 – 11.12)
Těšíme se na Ježíška (14.12 – 18.12)

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Listopad
Počasí – roční období (26. 10. – 30. 10.)
Dušičkové povídání – sv. Martin (2. 11. – 6. 11.)
Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (9. 11. – 13. 11.)
Kapka vody – co umí déšť/dešťové hrátky (16.11 – 20.11)
 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
ŘÍJEN
Podzim klepe na dveře (29. 9 – 2. 10)
Podzim na zahrádce (sklizeň ovoce a zeleniny) (5. 10. – 9. 10)
Co najdeme v lese (dary podzimu) (12. 10 – 16. 10)
Podzim v lese – domov zvířátek (19. 10 – 23. 10)

- rozvoj a užívání všech smyslů
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

ZÁŘÍ
Já a moji kamarádi (1. 9. – 4. 9.)
Naše třída – poznáváme školku (7. 9 – 11. 9)
Kde jsme doma (14. 9 – 18. 9)
Moje rodina (21. 9 – 25.9)

- uvědomění si vlastního těla
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
-seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
-seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
-seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2021/2022

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy