logotyp
Login

O nás

Mateřská škola Štěkeň
Vítejte na stránkách naší mateřské školy

 

Priority MŠ:

· klid, jistota a bezpečí každého dítěte, předcházení všem patologickým jevům

· každý problém je řešitelný, je třeba o něm mluvit bez obav z autorit

· vzájemný respekt, pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem

· základy slušného chování, vyjadřování a úcta k práci druhého

· otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt při jednání s rodiči

 Naše MŠ nabízí:

· Rodinné prostředí

· Kvalifikované pedagogy

· Nabídka zájmových kroužků v MŠ Štěkeň - pro děti ve věku 4-6 let jsou v MŠ pravidelně každé úterý v odpoledních hodinách zcela zdarma realizovány zájmové kroužky "Angličtinka", "Dramaťáček", "Malí vědci" a "Veselí muzikanti" pod vedením našich zkušených učitelek.

· Logopedická prevence – prevence komunikačních obtíží, depistáž dětí s možnými obtížemi v řečové oblasti. Součástí logopedické prevence jsou každodenní kolektivní logopedické chvilky, je procvičována především jemná motorika, motorika mluvidel, grafomotorika, sluchové a zrakové vnímání a vyjadřovací a jazykové dovednosti dětí

· Práce s interaktivní tabulí – získávání kompetencí důležitých pro vstup do základní školy pro děti novým a zajímavým způsobem. Pomáhá dětem formou výukových aktivit a didaktických her rozvíjet myšlení, cvičí koncentraci. Zapojuje současně zrakové, sluchové i pohybové vnímání, takže vede k lepšímu zapamatování poznatků

· Environmentální a polytechnická výchova – rozvíjení kladného vztahu k přírodě, prosazování myšlenky ochrany životního prostředí. Ekologické aktivity jsou zařazovány v průběhu celého roku. (Pozorování přírody, změn, práce s lupou, rozdíly mezi živou a neživou přírodou,poznávání stromů, živočichů, pokusy, práce na zahradě, pozorování počasí, nebezpečí,experimenty, třídění odpadu).

· Šablony II tablety – od března 2020 pracují předškolní děti v MŠ každý týden s výukovými programy v tabletech. Máme k dispozici 10 tabletů určených výhradně k výchovně – vzdělávací práci s nimi. Pedagogické pracovnice byly proškoleny.

· Cvičení na balančních míčích – probíhá v rámci ranního cvičení, napomáhá k rozvoji správného držení těla, rovnováhy, posilování všech svalových skupin, rozvíjí smysl pro rytmus v souladu s pohybem těla

· Návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ Štěkeň

. Úzká spolupráce s PPP, SPC, SVP, Dyscentrem Strakonice

Rekonstrukce sociálních zařízení

V létě 2019 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti v první třídě, dále rekonstrukce sociálního zařízení pro personál a celková rekonstrukce šaten pro děti a personál.

Bylo nutno provést bourací práce, odvoz a likvidace vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací. Provedla se pokládka podlah, dlažby a obkladů, stejně jako instalace nového sociálního zařízení. Proběhla výmalba dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

nové sociální zařízení nová umyvadla pro děti

Historie Mateřské školy

Historie Mateřské školy ve Štěkni spadá do roku 1916, kdy byla založena a umístěna v ústavu Anglických panen ve Štěkni.

Začátek školního roku 1953 byl zahájen již společně s osmiletou školou, v níž MŠ nadále působila.

V roce 1976 začala výstavba dnešní budovy a provoz trojtřídní MŠ v ní od 1.5.1978. Od roku 1992 MŠ zaujímá prostor pouze v prvním patře budovy.

Mateřská škola je na klidném místě mimo centrum obce, v přímém sousedství ZŠ a patří k ní školní zahrada.V současné době máme dvě plně obsazené třídy s celodenním provozem. Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti zpravidla od tří do šesti (sedmi let), přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Hrajeme si a přitom chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání dle jejich možností, potřeb a zájmů, zároveň tak dovést každého z nich k maximálnímu psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji...

Naše motto : Při každé hře ať se děti učí. Učení ať je vždy také hrou.

Pracujeme podle ŠVP s názvem Hrou poznáváme svět. Vzdělávání je obsaženo v pěti integrovaných blocích : Svět kolem nás, Pohádkový svět, Já a moje zdraví, Příroda, Svátky a kulturní tradice.

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy