Login

Jsme ŠKOLA PRO INTEGRACI

V současné době přibývá, díky rané diagnostice, dětí mladšího školního věku s nejrůznějšími zdravotními, sociálními a psychickými problémy, které mají v součtu vliv na jejich školní úspěšnost.
Již u zápisu do 1. třídy lze vysledovat, zda dítě – předškolák, má tendenci v budoucnu patřit mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Někdy toto podezření vyřeší odklad školní docházky, aby dítě více vyzrálo, ale v případě, že toto nelze, je zapotřebí zamyslet se nad tím, co bude pro dítě do budoucna nejlepší.
   První půlrok školní docházky do 1. třídy rozklíčuje základní všeobecný myšlenkový stav dítěte a postaví rodiče před volbu, jakým způsobem pokračovat dál tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji všech složek osobnosti dítěte. Zde přichází na řadu, v dnešní době tolik diskutovaná, integrace. Rodiče mají nyní možnost obrátit se na doporučení školy na Školská poradenská zařízení (Pedagogickopsychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), která je seznámí s možnostmi dalšího postupu.
    V procesu integrace, čili začlenění, lze volit dvě cesty. Podle náročnosti speciálních vzdělávacích potřeb dítěte mohou rodiče volit integraci skupinovou v některém ze specializovaných školských zařízeních, nebo zkusit vzdělávání dítěte ve škole běžného vzdělávacího proudu.
    Do tohoto druhu škol patří i ZŠ Štěkeň, která je programu integrace žáků s SVP již několik let velmi nakloněna a otevřena. Díky prostředí malého městečka, kde se škola nachází, rodinné atmosféře a pozitivnímu přístupu ředitelky, Mgr. Cimrhanzlové, která se velkou měrou zasazuje o rovný přístup ke všem žákům, jsou zde optimální podmínky pro rozvoj žáků s SVP. Nejde pouze o rozvoj intelektuální, ale i sociálně morální. Plusem je komorní složení pedagogického sboru, kde pedagogové znají prakticky všechny žáky ve škole, ale i samotný fakt, že všechny děti se znají navzájem bez ohledu na věk. Přítomnost integrovaného dítěte je tak ve třídě samozřejmým jevem, dítě  je respektováno a nesegregováno.
    Mezi žáky s SVP nepatří pouze děti s problémy v učení a chování, ale i děti mimořádně nadané. Do naší školy v současné době dochází jeden takový žák.
    Celkově ve školním roce 2013-2014 byli v ZŠ Štěkeň integrováni 4 žáci s SVP, v roce 2014-2015 se jedná už o 6 žáků. Každý žák se vyučuje podle speciálního individuálního plánu (dále IVP), který je sestaven a posuzován ředitelkou školy Mgr. Cimrhanzlovou, třídním učitelem daného žáka a zástupcem SPC. IVP na naší škole není dogmatem, vše se neustále konzultuje s vedením školy, pedagogy, SPC i rodiči a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu vědomostí žáka v daném časovém úseku.
    Naše škola zajišťuje integrovaným žákům veškeré speciální učebnice a pomůcky. Zajišťuje též individuální přístup ke každému integrovanému žáku, aniž by docházelo k jeho vyčleňování z třídního kolektivu.
    Všichni zainteresovaní na práci s integrovaným žákem se stále zajímají o nové trendy v této problematice a získané znalosti uvádějí do praxe. Vedení školy svým pedagogům v této činnosti dává zelenou.
    O práci žáků s SVP se vedou záznamy, které jsou průběžně konzultovány s ředitelkou školy, která je ku prospěchu věci i výchovnou poradkyní.
    Integrovaní žáci v naší škole zažívají díky přístupu pedagogů pocity úspěšnosti ve své práci, získávají důvěru a snadno se začleňují mezi vrstevníky.
    Pro úspěšnou integraci dětí se SVP je důležitá spolupráce školy a rodičů. Všechny Vaše dotazy a informace o možnostech zapojení Vašeho dítěte do programu integrace vstřícně a erudovaně zodpoví kterýkoli pedagog naší školy nebo přímo ředitelka školy, Mgr. Cimrhanzlová.
   Závěrem lze říci, že ZŠ Štěkeň si péči o děti se SVP zvolila jako jednu z hlavních priorit, věnuje tomuto problému pozornost a dosahuje výborných výsledků. V tomto školním roce se paní ředitelce podařilo ke zkušeným pedagogům zajistit i post asistenta pedagoga, díky čemuž se úroveň péče o integrované děti na naší škole opět zvýšila.
    Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015-2016 se blíží a ať už je na tom Vaše dítě jakkoli, můžete se spolehnout, že v ZŠ Štěkeň se mu dostane maximální péče a rozvoje celé osobnosti.

Mgr. Eva Kunclová

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2019/2020 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2018/2019

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2018/2019 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/19 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy