logotyp
Login

2. třída Sluníčka

 Říjen

Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) (4.10.-8.10.2021)

Podzimní les – dary podzimu (11.10.-15.10.2021)

Podzimní les – domov zvířátek (18.10.-22.10.2021)

Halloweenské krátkohrátky(25.10.-29.10.2021)

27. a 29.10.2021 – podzim prázdniny

28.10. – státní svátek

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 Září

Naše třída – poznáváme školku
(1.9-3.9.2021)

Já a moji kamarádi (6.9.-10.9.2021)

Podzim klepe na dveře (13.9.-17.9.2021)

Ptáčku, leť (20.9.-24.9.2021)

Přijela k nám pouť(27.9. – 1.10.2021) 

 • poznávání sebesama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity)
 • získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 
Červen

 Den dětí (31. 5. – 4. 6.)

Cestujeme a nakupujeme (7. 6. – 11. 6.)

Putování s pohádkou… (14. 6. - 18. 6.)

   Brzy budou prázdniny (21. 6. – 25. 6.)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
                    Květen 
                       
   Moje rodina – maminka má svátek (3. 5. – 7. 5.)

                            Můj domov (10. 5. – 14. 5.)

                            Živá a neživá příroda (17. 5. – 21. 5.)

                            Zvířátka v Zoo (24. 5. – 28. 5.)

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci               
 

Duben

Velikonoce (29. 3. – 2. 4.)

Zvířátka za vrátky – domácí zvířata (5. 4. – 9. 4.)

Týden hudby (12. 4. – 16. 4.)

Život u vody (19. 4. – 23. 4.)

Týden kouzel a čarodějnic (26. 4. – 30. 4.)

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 

Březen

Co děláme celý den a celý rok (1. 3. – 5. 3)

Jaro kolem nás (8.3 – 12.3.)

Jarní rozkvetlá zahrada (15. 3 – 19. 3.)

Život na louce (22. 3. – 26. 3)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 
Únor

Když zima kraluje (1. 2. - 5. 2.)
Masopustní veselí – karneval (8. 2 – 12. 2.)
Ten dělá to a ten zas tohle (15. 2. - 19. 2.)
Kniha - můj kamarád (22. 2. – 26. 2.)

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
  (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

 

Leden
  
Moje tělo (4. 1. – 8. 1.)
Chráníme své zdraví – předcházíme nemocem (11. 1. – 15. 1.)
Zimní radovánky (18. 1. – 22. 1.)
Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (25. 1. – 29. 1.)
 
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 • příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
Prosinec

Zimní zvyky a tradice (23.11 – 27.11)
Rohy, kožich, kopyta (30.11 – 4.12)
Adventní čas – kouzlo Vánoc (7.12 – 11.12)
Těšíme se na Ježíška (14.12 – 18.12)

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
Listopad

Počasí – roční období (26.10. – 30.10.)
Halloween a vyprávění o sv. Martinovi (02.11. – 06.11.)
Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (09.11. – 13.11.)
Kapky vody – co umí déšť / dešťové hrátky (16.11. – 20.11.)
 1. rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 2. rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 3. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 4. rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociální a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 5. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Říjen

Podzim je tu
Co se letos urodilo
Na zahradě – dýňování
Stromy a keře

Co se děti naučí: seznamovat se s některými květinami, stromy, keři , jejich názvy, části – barva,vůně,stonek list, květ, plody, pozorovat v zahrádkách sklizeň, sklizeň na poli,znát různé druhy zeleniny,plody – význam pro člověka. Poznat a pojmenovat některé ptáky, kteří odlétají do teplých krajin, snažit se dělat detaily, ohleduplnost při pobytu venku, schopnost umět využít plody podzimu, objevovat, pozorovat, zkoumat a poznávat

Životní hodnoty: vztah k přírodě – správně se chovat v přírodě, vnímat barvy kolem sebe, účastnit se při pomoci na zahradě, vyhledat si informace o přírodě v encyklopediích

Září

Vítáme se po prázdninách
Jsme správní kluci a holky
Hračky
Hygiena, hygienické potřeby

Co  se děti naučí: měsíc pro adaptační období, ve kterém se budou vzájemně poznávat, učit se znát svá jména,značku, místo kam si odkládají věci, pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí,znát místa kam se uklízejí hračky, jak si hračkami hrát, materiály ze kterých jsou hračky vyrobeny učit se v něm žít,orientovat se v prostředí,zjišťovat, co nás zajímá,chovat se při stolování,osobní hygienu, znát pravidla zdvořilého chování, od počátku docházky do MŠ by mělo dítě poznat,že může ovlivňovat svou situaci a jednat svobodně,ale že za své jednání nese zodpovědnost, aktivně hledat řešení, dítě by mělo být spokojené, samo se rozhodovat a upevňovat své sebevědomí, smysl pro povinnost
Životní hodnoty: svoboda a vzájemné respektování, komunikace a spolupráce, akceptovat kompetentní autoritu,

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2020/2021

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2020/2021 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy