logotyp
Login

Naše týdenní témata

Červen

Vesmírné putování… (3.6. – 7.6.2024)

Čím a jak cestujeme (dopravní školička) (10.6. – 14.6.2024)

Hurá, budou prázdniny (17.6. – 21.6.2024)

Ahoj školko, ať žijí prázdniny (24.6. – 28.6.2024)

 

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

Květen

 Moje rodina – maminka má svátek (29.4. – 3.5.2024)

Tady jsem doma (Česká republika; naše město) (6.5. – 10.5.2024)

Živá a neživá příroda (13.5. – 17.5.2024)

Zvířátka v Zoo (20.5. – 24.5.2024)

Děti mají svátek (27.5. – 31.5.2024) 

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 

Duben

Ovoce a zelenina, to je prima pochutina (1.4. – 5.4.2024), 1.4. státní svátek

Zvířátka za vrátky – domácí zvířata a jejich mláďata (8.4. – 12.4.2024)

Život u vody (15.4. – 19.4.2024)

Týden kouzel a čarodějnic (22.4. – 26.4.2024)

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 • odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

 

 

 

Březen

Jaro kolem nás (26.2. – 1.3.2024)

Jarní rozkvetlá zahrada (4.3. – 8.3.2024), jarní prázdniny

Život na louce (11.3. – 15.3.2024)

Den Země aneb Třídíme odpad (18.3. – 22.3.2024)

Velikonoce (25.3. – 29.3.2024)

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 • utvořit jednoduchý rým
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

 

Únor 

Co děláme celý den a celý rok (29.1. – 2.2.2024), 2.2. pololetní prázdniny

Masopustní veselí – karneval (5.2. – 9.2.2024)

Ten dělá to a ten zas tohle (12.2. – 16.2.2024)

Kniha můj kamarád (19.2. – 23.2.2024)

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi

 

Leden

Když zima kraluje  (3.1. – 5.1.2024)

Zimní radovánky (8.1. – 12.1.2024)

Moje tělo a zdraví (15.1. – 19.1.2024)

Zvířátka v zimě – ptáčci v zimě (22.1. – 26.1.2024)

 

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
  o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Prosinec

 

Zimní zvyky a tradice (27.11. – 1.12.2023)

Rohy, kožich, kopyta (4.12. – 8.12.2023)

Adventní čas – kouzlo Vánoc (11.12. – 15.12.2023)

Těšíme se na Ježíška (18.12. – 22.12.2023)

→ 23.12.2023 – 2.1.2024 - vánoční prázdniny

 • setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
 • sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 

 

 

 

L i s t o p a d

Když padá listí – barvy podzimu (31.10. – 4.11.2022)

Dušičkové povídání – sv. Martin (7.11. – 11.11.2022)

Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda) (14.11. – 18.11.2022)

Kapička Karlička a koloběh vody (21.11. – 25.11.2022)

 

 • prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 • spolupracovat s ostatními
 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 

 

Řijen

 

Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) (2.10. – 6.10.2023)

Podzimní les – dary podzimu (9.10. – 13.10.2023)

Podzimní les – domov zvířátek (16.10. – 20.10.2023)

Halloweenské krátkohrátky (23.10. – 27.10.2023)

→ 26.10. a 27.10.2023 – podzimní prázdniny

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

Září

Naše třída – poznáváme školku (4.9 – 8.9.2023)

Kamarádi ze školky (11.9. – 15.9.2032)

Podzim klepe na dveře (18.9. – 22.9.2023)

Přijela k nám pouť (25.9. – 29.9.2023), 28.9. státní svátek

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • poznávání sebesama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
 • získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti

 

 

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy