logotyp
Login

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Společné vzdělávání je legislativně zakotveno v § 16 - § 19 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve Vyhlášce č. 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí a žáků na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky nadané.

Podpůrná opatření

Slouží ke kompenzaci obtíží ve vzdělávání žáka, u kterého se předpokládá, že pomocí úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dojde ke zlepšení, včetně vypracování a vzdělávání dle IVP.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. Vedle organizace vzdělávání obsahují také speciální učebnice a pomůcky a kompenzační pomůcky.

Seznámení rodičů s PLPP (plán pedagogické podpory)

Žáci se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností jsou vzděláváni podle vyhlášky 27/2016 Sb., vyhláška je platná od 1.9.2016.

1. Když pedagog zjistí specifické vývojové poruchy u žáka, zachová diskrétnost a vytvoří PLPP. Pro realizaci PLPP je nezbytné naplnění vazeb: učitel – žák, učitel – rodič, žák – rodič.

2. Učitel se spojí s rodiči a projedná aktuální stav. Po souhlasu rodičů, si společně stanoví náplň PLPP. Domluví si pravidelné schůzky s rodiči. Obsahem PLPP budou objevené obtíže žáka a způsob jejich případné nápravy. Např. používání pomocných tabulek v matematice, psací abeceda, krácení písemných prací, hravé úkoly, …….

3. Realizace PLPP trvá po dobu maximálně tří měsíců.

4. Po uplynutí stanovené doby dochází k vyhodnocení účinnosti PLPP. Následují další kroky. Společně s rodiči a výchovným poradcem dojde k rozhodnutí, zda žák bude vyšetřen v příslušném školském poradenském zařízení : Pedagogicko – psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC), Středisko výchovné péče

5. Podle Doporučení školského poradenského zařízení pak škola zahájí naplňování podpůrných opatření.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   728 233 132
ŠD II.  731 314 668
ŠD III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy