logotyp
Login

Společné vzdělávání

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Společné vzdělávání je legislativně zakotveno v § 16 - § 19 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve Vyhlášce č. 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí a žáků na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky nadané.

Podpůrná opatření

Slouží ke kompenzaci obtíží ve vzdělávání žáka, u kterého se předpokládá, že pomocí úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dojde ke zlepšení, včetně vypracování a vzdělávání dle IVP.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. Vedle organizace vzdělávání obsahují také speciální učebnice a pomůcky a kompenzační pomůcky.

Seznámení rodičů s PLPP (plán pedagogické podpory)

Žáci se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností jsou vzděláváni podle vyhlášky 27/2016 Sb., vyhláška je platná od 1.9.2016.

1. Když pedagog zjistí specifické vývojové poruchy u žáka, zachová diskrétnost a vytvoří PLPP. Pro realizaci PLPP je nezbytné naplnění vazeb: učitel – žák, učitel – rodič, žák – rodič.

2. Učitel se spojí s rodiči a projedná aktuální stav. Po souhlasu rodičů, si společně stanoví náplň PLPP. Domluví si pravidelné schůzky s rodiči. Obsahem PLPP budou objevené obtíže žáka a způsob jejich případné nápravy. Např. používání pomocných tabulek v matematice, psací abeceda, krácení písemných prací, hravé úkoly, …….

3. Realizace PLPP trvá po dobu maximálně tří měsíců.

4. Po uplynutí stanovené doby dochází k vyhodnocení účinnosti PLPP. Následují další kroky. Společně s rodiči a výchovným poradcem dojde k rozhodnutí, zda žák bude vyšetřen v příslušném školském poradenském zařízení : Pedagogicko – psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC), Středisko výchovné péče

5. Podle Doporučení školského poradenského zařízení pak škola zahájí naplňování podpůrných opatření.

Nástěnka

Online schránka důvěry

obrázek
NNTB - NeNech To Být
Trápí tě něco? Chceš nám důvěrně něco sdělit? Využij tuto anonymní schránku.

Digitalizujeme školu

obrázek
Naše škola je zapojena do projektu „Digitalizujeme školu“ – realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Kroužky pro jihočeské děti

obrázek
Naše škola je zaregistrována do programu "Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti", který podporuje nízkopříjmové domácnosti. Lze čerpat finanční podporu na LVVK (7. ročník) a na poplatek za školní družinu. Příspěvek je možné čerpat za období od 1.9. 2023 do 30.6. 2024. Případné dotazy zasílejte na email: rajtmajerova@zssteken.cz, nebo na tel. č. 606529078

Doučování žáků

obrázek
Podpora doučování žáků ZŠ v rámci Národního plánu obnovy.

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Virtuální prohlídka školy

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Přijímací řízení na SŠ 2023/24

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ naleznete v sekci výchovné poradenství

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD I.   608 592 907 
ŠD II.  731 314 668
ŠD  III. 606 529 078
MŠ 730 700 142
 

   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy