ZŠ a MŠ Štěkeň – škola pro integraci.

V současné době přibývá, díky rané diagnostice, dětí mladšího školního věku s nejrůznějšími zdravotními, sociálními a psychickými problémy, které mají v součtu vliv na jejich školní úspěšnost.
Již u zápisu do 1. třídy lze vysledovat, zda dítě – předškolák, má tendenci v budoucnu patřit mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). Někdy toto podezření vyřeší odklad školní docházky, aby dítě více vyzrálo, ale v případě, že toto nelze, je zapotřebí zamyslet se nad tím, co bude pro dítě do budoucna nejlepší.
   První půlrok školní docházky do 1. třídy rozklíčuje základní všeobecný myšlenkový stav dítěte a postaví rodiče před volbu, jakým způsobem pokračovat dál tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji všech složek osobnosti dítěte. Zde přichází na řadu, v dnešní době tolik diskutovaná, integrace. Rodiče mají nyní možnost obrátit se na doporučení školy na Školská poradenská zařízení (Pedagogickopsychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), která je seznámí s možnostmi dalšího postupu.
    V procesu integrace, čili začlenění, lze volit dvě cesty. Podle náročnosti speciálních vzdělávacích potřeb dítěte mohou rodiče volit integraci skupinovou v některém ze specializovaných školských zařízeních, nebo zkusit vzdělávání dítěte ve škole běžného vzdělávacího proudu.
    Do tohoto druhu škol patří i ZŠ Štěkeň, která je programu integrace žáků s SVP již několik let velmi nakloněna a otevřena. Díky prostředí malého městečka, kde se škola nachází, rodinné atmosféře a pozitivnímu přístupu ředitelky, Mgr. Cimrhanzlové, která se velkou měrou zasazuje o rovný přístup ke všem žákům, jsou zde optimální podmínky pro rozvoj žáků s SVP. Nejde pouze o rozvoj intelektuální, ale i sociálně morální. Plusem je komorní složení pedagogického sboru, kde pedagogové znají prakticky všechny žáky ve škole, ale i samotný fakt, že všechny děti se znají navzájem bez ohledu na věk. Přítomnost integrovaného dítěte je tak ve třídě samozřejmým jevem, dítě  je respektováno a nesegregováno.
    Mezi žáky s SVP nepatří pouze děti s problémy v učení a chování, ale i děti mimořádně nadané. Do naší školy v současné době dochází jeden takový žák.
    Celkově ve školním roce 2013-2014 byli v ZŠ Štěkeň integrováni 4 žáci s SVP, v roce 2014-2015 se jedná už o 6 žáků. Každý žák se vyučuje podle speciálního individuálního plánu (dále IVP), který je sestaven a posuzován ředitelkou školy Mgr. Cimrhanzlovou, třídním učitelem daného žáka a zástupcem SPC. IVP na naší škole není dogmatem, vše se neustále konzultuje s vedením školy, pedagogy, SPC i rodiči a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu vědomostí žáka v daném časovém úseku.
    Naše škola zajišťuje integrovaným žákům veškeré speciální učebnice a pomůcky. Zajišťuje též individuální přístup ke každému integrovanému žáku, aniž by docházelo k jeho vyčleňování z třídního kolektivu.
    Všichni zainteresovaní na práci s integrovaným žákem se stále zajímají o nové trendy v této problematice a získané znalosti uvádějí do praxe. Vedení školy svým pedagogům v této činnosti dává zelenou.
    O práci žáků s SVP se vedou záznamy, které jsou průběžně konzultovány s ředitelkou školy, která je ku prospěchu věci i výchovnou poradkyní.
    Integrovaní žáci v naší škole zažívají díky přístupu pedagogů pocity úspěšnosti ve své práci, získávají důvěru a snadno se začleňují mezi vrstevníky.
    Pro úspěšnou integraci dětí se SVP je důležitá spolupráce školy a rodičů. Všechny Vaše dotazy a informace o možnostech zapojení Vašeho dítěte do programu integrace vstřícně a erudovaně zodpoví kterýkoli pedagog naší školy nebo přímo ředitelka školy, Mgr. Cimrhanzlová.
   Závěrem lze říci, že ZŠ Štěkeň si péči o děti se SVP zvolila jako jednu z hlavních priorit, věnuje tomuto problému pozornost a dosahuje výborných výsledků. V tomto školním roce se paní ředitelce podařilo ke zkušeným pedagogům zajistit i post asistenta pedagoga, díky čemuž se úroveň péče o integrované děti na naší škole opět zvýšila.
    Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015-2016 se blíží a ať už je na tom Vaše dítě jakkoli, můžete se spolehnout, že v ZŠ Štěkeň se mu dostane maximální péče a rozvoje celé osobnosti.

Mgr. Eva Kunclová

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy