logotyp
Login

Společné vzdělávání , ŠPP

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Společné vzdělávání je legislativně zakotveno v § 16 - § 19 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve Vyhlášce č. 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí a žáků na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky nadané.

Podpůrná opatření

Slouží ke kompenzaci obtíží ve vzdělávání žáka, u kterého se předpokládá, že pomocí úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dojde ke zlepšení, včetně vypracování a vzdělávání dle IVP.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. Vedle organizace vzdělávání obsahují také speciální učebnice a pomůcky a kompenzační pomůcky.

Seznámení rodičů s PLPP (plán pedagogické podpory)

Žáci se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností jsou vzděláváni podle vyhlášky 27/2016 Sb., vyhláška je platná od 1.9.2016.

1. Když pedagog zjistí specifické vývojové poruchy u žáka, zachová diskrétnost a vytvoří PLPP. Pro realizaci PLPP je nezbytné naplnění vazeb: učitel – žák, učitel – rodič, žák – rodič.

2. Učitel se spojí s rodiči a projedná aktuální stav. Po souhlasu rodičů, si společně stanoví náplň PLPP. Domluví si pravidelné schůzky s rodiči. Obsahem PLPP budou objevené obtíže žáka a způsob jejich případné nápravy. Např. používání pomocných tabulek v matematice, psací abeceda, krácení písemných prací, hravé úkoly, …….

3. Realizace PLPP trvá po dobu maximálně tří měsíců.

4. Po uplynutí stanovené doby dochází k vyhodnocení účinnosti PLPP. Následují další kroky. Společně s rodiči a výchovným poradcem dojde k rozhodnutí, zda žák bude vyšetřen v příslušném školském poradenském zařízení : Pedagogicko – psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC), Středisko výchovné péče

5. Podle Doporučení školského poradenského zařízení pak škola zahájí naplňování podpůrných opatření.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - ŠPP

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Štěkeň


Výchovný poradce: Mgr. V. Cimrhanzlová

Konzultační hodiny: Po, Pá   7:30 - 8:00           St   14:00 - 15:30  
                               
                                   po telefonické domluvě kdykoliv

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Ing. R. Vargová

Konzultační hodiny: Po, St, Pá   7:40 - 8:00      Út  14:35 - 15:05


Koordinátor inkluze: Mgr. D. Havránková

Konzultační hodiny: Út, Pá  7:30 - 8:00              St  12:30 - 13:00
Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2021/2022 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2022/2023

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2021/2022 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina/ Mléko do škol

obrázek

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz
ZŠ 730 700 144
ŠJ 730 700 143
ŠD 721 174 864
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
 

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy