Společné vzdělávání , ŠPP

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Společné vzdělávání je legislativně zakotveno v § 16 - § 19 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a ve Vyhlášce č. 27/ 2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Společné vzdělávání

Společné vzdělávání dětí, žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Novela školského zákona garantuje s účinností od 1. září 2016 právo dětí a žáků na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou překonávat jejich znevýhodnění - ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky nadané.

Podpůrná opatření

Slouží ke kompenzaci obtíží ve vzdělávání žáka, u kterého se předpokládá, že pomocí úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dojde ke zlepšení, včetně vypracování a vzdělávání dle IVP.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat. Vedle organizace vzdělávání obsahují také speciální učebnice a pomůcky a kompenzační pomůcky.

Seznámení rodičů s PLPP (plán pedagogické podpory)

Žáci se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností jsou vzděláváni podle vyhlášky 27/2016 Sb., vyhláška je platná od 1.9.2016.

1. Když pedagog zjistí specifické vývojové poruchy u žáka, zachová diskrétnost a vytvoří PLPP. Pro realizaci PLPP je nezbytné naplnění vazeb: učitel – žák, učitel – rodič, žák – rodič.

2. Učitel se spojí s rodiči a projedná aktuální stav. Po souhlasu rodičů, si společně stanoví náplň PLPP. Domluví si pravidelné schůzky s rodiči. Obsahem PLPP budou objevené obtíže žáka a způsob jejich případné nápravy. Např. používání pomocných tabulek v matematice, psací abeceda, krácení písemných prací, hravé úkoly, …….

3. Realizace PLPP trvá po dobu maximálně tří měsíců.

4. Po uplynutí stanovené doby dochází k vyhodnocení účinnosti PLPP. Následují další kroky. Společně s rodiči a výchovným poradcem dojde k rozhodnutí, zda žák bude vyšetřen v příslušném školském poradenském zařízení : Pedagogicko – psychologická poradna (PPP), Speciálně pedagogické centrum (SPC), Středisko výchovné péče

5. Podle Doporučení školského poradenského zařízení pak škola zahájí naplňování podpůrných opatření.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - ŠPP

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Štěkeň


Výchovný poradce: Mgr. V. Cimrhanzlová

Konzultační hodiny: Po, Pá   7:30 - 8:00           St   14:00 - 15:30  
                               
                                   po telefonické domluvě kdykoliv

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Ing. R. Vargová

Konzultační hodiny: Po, St, Pá   7:40 - 8:00      Út  14:35 - 15:05


Koordinátor inkluze: Mgr. D. Havránková

Konzultační hodiny: Út, Pá  7:30 - 8:00              St  12:30 - 13:00
Nástěnka

Přijímací řízení do 1. ročníku ZŠ

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ 2017/2018 - viz. Úřední deska.

Virtuální prohlídka školy

Projekty 2016/2017

Bližší informace naleznete v sekci Projekty ZŠ

Aktuální plán práce

Sledujte aktuální plán práce tohoto měsíce.

Přijímací řízení na SŠ 2016/2017

Aktuální info k přijímacímu řízení na SŠ 2016/2017 naleznete v sekci výchovné poradenství

Jsme škola otevřená rodičům

obrázek
Získali jsme certifikát - známku RODIČE VÍTÁNI. Splňujeme kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.

Škola pro demokracii

obrázek
Jsme zapojeni do programu.

Ovoce a zelenina do škol

obrázek

Podpora žáků - výukový portál

obrázek
Využijte svůj přihlašovací kód, přihlašte se a procvičujte!!!

Aktuální jídelníček

obrázek
Vaříme chutně a zdravě.
www.zssteken.cz
Login
HOME
ZŠ 383 393 115
ZŠ 730 700 144
ŠJ  383 393 232
ŠJ 730 700 143
ŠD 607 808 024
ŠD 728 233 132
MŠ 730 700 142
ZŠ a MŠ Štěkeň
Slatinská 155
387 51 Štěkeň
IČ: 75000521
ID dat. schránky: j35mh8r
Ředitelka školy:
Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová
skola@zssteken.cz

Kontakt
Formuláře ke stažení
Mapa stránek
Napište nám
Kniha návštěv
   ZŠ a MŠ Štěkeň www.zssteken.cz

Created by © 2014/15 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy